تغذیه معده ای/روده ای
 
  تغذیه معده ای/روده ای  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-14
خانم دکتر استکی-  خانم دکتر ایلخانی
1395/5/18
اول