بازیابی تحقیقات و مرور سیستماتیک بر مطالعات
 
  بازیابی تحقیقات و مرور سیستماتیک بر مطالعات  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
30000
8-15
خانم دکتر ایلخانی
1396/2/14
اول
30000 8-15 خانم دکتر ایلخانی 1396/5/19 دوم