تحلیل محتوای کیفی
 
 
تحلیل محتوای کیفی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
60000
8-16
آقای دکتر درویش پور
1396/3/04
اول
60000 8-16 آقای دکتر درویش پور 1396/5/19 دوم