تشخیص های پرستاری و مراقبتهای داخلی –جراحی مرتبط
 
  تشخیص های پرستاری و مراقبتهای داخلی –جراحی مرتبط  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
130000
8-14
خانم دکتر نیک روان
1396/5/7لغایت1396/5/9
اول