مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
تشخیص های پرستاری و مراقبتهای داخلی –جراحی مرتبط
 
  تشخیص های پرستاری و مراقبتهای داخلی –جراحی مرتبط  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
130000
8-14
خانم دکتر نیک روان
1396/5/7لغایت1396/5/9
اول