تازه های اتاق عمل
 
  تازه های اتاق عمل  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
150000
8-15
آقای قهر سرابی- خانم بنکدار
1395/5/26 لغایت 1395/5/28
اول