تکنیک مصاحبه
 
 
تکنیک مصاحبه
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
8-13
آقای دکتر درویش پور
1396/3/3
اول
40000 8-13 آقای دکتر درویش پور 1396/5/18 دوم