تریاژ
 
  تریاژ  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
55000
13-18
آقای شیری
1396/3/01
اول
55000 8-13 آقای شیری 1396/5/08 دوم
50000 8-13 خانم دکتر نیکروان 1396/5/25 سوم