ترومای پیشرفته و بحران
 
  ترومای پیشرفته و بحران  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
130000
8-15
خانم دکتر نیکروان
1396/5/28 - 30
اول