زایمان فیزیولوژیک
 
  زایمان فیزیولوژیک  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
200000
8-15
خانم دکتر زهرانی و همکاران
1396/2/26لغایت 1396/2/28
اول
200000 8-15 خانم دکتر زهرانی و همکاران 1396/5/24لغایت 1392/2/26 دوم