مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
زایمان فیزیولوژیک
 
  زایمان فیزیولوژیک  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
200000
8-15
خانم دکتر زهرانی و همکاران
1396/2/26لغایت 1396/2/28
اول
200000 8-15 خانم دکتر زهرانی و همکاران 1396/5/24لغایت 1392/2/26 دوم