انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
زایمان فیزیولوژیک
 
  زایمان فیزیولوژیک  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
200000
8-15
اعضا هیئت علمی گروه مامایی
1395/5/12 لغایت 1395/5/14
اول