رشته دکتری تخصصی آمار زیستی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
40
دکتر نوریان
استنباط آماری
1200000
40
دکتر نوریان
روشهاي آماري 
900000
20
دکتر نوریان
تحلیل بقا
900000
20

دکتر نوریان

کارآزمایی بالینی

900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4590000
166
   
Test cable channels Graduate Department of Health