مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی آمار زیستی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
40
دکتر نوریان
استنباط آماری
900000
40
دکتر نوریان
روشهاي آماري 
700000
20
دکتر نوریان
تحلیل بقا
700000
20

دکتر نوریان

کارآزمایی بالینی

600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3420000
160
   
Test cable channels Graduate Department of Health