مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی آمار زیستی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
500000
استنباط آماری
 
روشهاي آماري زیستی 
 

استعداد تحصیلی

 
تحلیل بقا  
کارآزمایی بالینی  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health