انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی آمار زیستی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
500000
استنباط آماری
 
روشهاي آماري زیستی 
 

استعداد تحصیلی

 
تحلیل بقا  
کارآزمایی بالینی  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health