رشته دکتری تخصصی آموزش بهداشت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
20
دکتر صفاری

اصول و فلسفه  آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

1200000
30
دکتر صفاری
مبانی آموزشی و تکنولوژی آموزشی در سلامت
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2520000
90
   
Test cable channels Graduate Department of Health