انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی- آموزش بهداشت :.
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
ارتباطات در آموزش بهداشت
 
جامعه شناسي سلامت
 
اصول و فلسفه  آموزش بهداشت
 
تكنولوژي آموزشي در آموزش بهداشت
 
روانشناسی سلامت
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health