انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی- آموزش بهداشت :.
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
استعداد تحصیلی
 
اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 
مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health