.:منابع دکتری تخصصی- آموزش پزشکی :.
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
900000
مدیریت آموزشی و روشهای پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشکی
 
مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت
 
استعداد تحصیلی
 
طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health