انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی- آموزش پزشکی :.
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
650000
مديريت آموزش عالی
 
روشهای پژوهش و نظام سلامت
 
اصول برنامه ریزی آموزشی
 
طراحی آموزش پزشکی
 
ارزیابی و ارزشیابی
 
نظریه یای یادگیری وروشهای تدریس
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health