انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی- آموزش پزشکی :.
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
650000
ارزشیابی آموزشی
 
مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت
 
استعداد تحصیلی
 
طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health