مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی- آموزش پزشکی :.
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
900000
ارزشیابی آموزشی
 
مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت
 
استعداد تحصیلی
 
طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health