انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای آناتومی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
آناتومی
 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای آناتومی(علوم تشریح)  سال  97-96

آناتومی : آناتومی تنه
زيست شناسي سلولی و مولکولی: سلول- ساختمان و عملکرد پروتئین ها- غشاهای بیولوژیک- انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشاها- انواع اتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی- تشکیل وزیکول ها و اندوسیتوز- انتقال پروتئین ها به اندامک ها و غشاها

جنین شناسی :  تخمک گذاری – اووم-رویان-جنین-جفت
بافت شناسی: شناخت بافت وسلول –بافت همبند –تقسیمات سلولی-بافت پوششی-استخوان وعضلات

تکنیک های میکروآناتومی:اهدف بافت شناسی- تهیه و ثبوت بافت ها – پاساژ بافت ها


 

آزمون اول
96/09/24   

آناتومی : آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
زيست شناسي سلولی و مولکولی: انتقال پیام انواع هورمون ها و لیگاندها- پروتئین های اسکلت سلولی- چرخه سلولی- آپوپتوز و سرطان

جنین شناسی : بندناف-قلب وعروق
بافت شناسی: قلب وعروق – دستگاه گردش خون –سیستم ایمنی

تکنیک های میکروآناتومی: برش گیری- اصول رنگ آمیزی بافت- پروتئین ها – اسید نوکلئیک و نوکلئوپروتئین – ذرات سیتوپلاسمیک


 

آزمون دوم
96/10/22

آناتومی : سروگردن
زيست شناسي سلولی و مولکولی: اندامک ها- ساختمان DNA و کروموزوم- همانندسازی DNA و نوترکیبی- جهش ، عوامل جهش زا و ترمیم DNA
جنین شناسی : دستگاه گوارش–دستگاه ادراری تناسلی مردان وزنان -دستگاه تنفس
بافت شناسی:: دستگاه گوارش–دندان –دستگاه ادراری تناسلی مردان وزنان -دستگاه تنفس

تکنیک های میکروآناتومی: رشته های بافت همبند- استخوان و برداشت کلسیم از بافت- مواد خارج سلولی- کربوهیدرات و ترکیبات موکوئیدی- پیگمان ها – چربی ها


 

آزمون سوم
96/11/20

آناتومی : اعصاب
زيست شناسي سلولی و مولکولی: ساختمان RNA ، رونویسی ژن ها و پردازش انواع RNA - پروتئین سازی (ترجمه)- تنظیم بیان ژن ها- تکنیک های مولکولی

جنین شناسی :  سیستم اعصاب مرکزی-ناهنجاری ها-اعضاءمختلف ومنفرد
بافت شناسی: اعصاب- چشم –گوش

تکنیک های میکروآناتومی: سیستم عصبی- آنزیمولوژی- روش ایمونوفلورسنت- روش های ایمونو آنزیمولوژی- بافرها

 


 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/24

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/22

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/20

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)