انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای آناتومی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
آناتومی
 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای آناتومی(علوم تشریح)  سال  97-96

آناتومی : آناتومی تنه
زيست شناسي سلولي: هسته- سازمان یابی کروموزوم ها و ژنوم - چرخه سلولی و تنظیم آن در باکتری ها و یوکاریوت ها
زيست شناسي مولكولي:ساختمان RNA و DNA - همانندسازی در باکتری ها و یوکاریوت ها
جنین شناسی :  تخمک گذاری – اووم-رویان-جنین-جفت
بافت شناسی: شناخت بافت وسلول –بافت همبند –تقسیمات سلولی-بافت پوششی-استخوان وعضلات

تکنیک های میکروآناتومی:اهدف بافت شناسی- تهیه و ثبوت بافت ها – پاساژ بافت ها


 

آزمون اول
96/09/10   

آناتومی : آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
زيست شناسي سلولي: غشای پلاسمایی- عملکرد غشاء پلاسمایی- اتصالات سلولی - تمایزات غشایی
زيست شناسي مولكولي:رونویسی در باکتری ها و یوکاریوت ها - پردازش انواع RNA
جنین شناسی : بندناف-قلب وعروق
بافت شناسی: قلب وعروق – دستگاه گردش خون –سیستم ایمنی

تکنیک های میکروآناتومی: برش گیری- اصول رنگ آمیزی بافت- پروتئین ها – اسید نوکلئیک و نوکلئوپروتئین – ذرات سیتوپلاسمیک


 

آزمون دوم
96/10/08

آناتومی : سروگردن
زيست شناسي سلولي: شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- لیزوزوم- گلی اکسیزوم- پراکسی زوم- ترافیک پروتئین ها در سلول
زيست شناسي مولكولي: تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها - Signal Transduction - سرطان از نگاه مولکولی
جنین شناسی : دستگاه گوارش–دستگاه ادراری تناسلی مردان وزنان -دستگاه تنفس
بافت شناسی:: دستگاه گوارش–دندان –دستگاه ادراری تناسلی مردان وزنان -دستگاه تنفس

تکنیک های میکروآناتومی: رشته های بافت همبند- استخوان و برداشت کلسیم از بافت- مواد خارج سلولی- کربوهیدرات و ترکیبات موکوئیدی- پیگمان ها – چربی ها


 

آزمون سوم
96/11/13

آناتومی : اعصاب
زيست شناسي سلولي: میتوکندری و کلروپلاست- اسکلت سلولی
زيست شناسي مولكولي: تنظیم بیان ژن در باکتری ها - ترجمه (پروتئین سازی) در باکتری ها و یوکاریوت ها - ترانسپوزون ها - جهش و نوترکیبی- ترمیم DNA
جنین شناسی :  سیستم اعصاب مرکزی-ناهنجاری ها-اعضاءمختلف ومنفرد
بافت شناسی: اعصاب- چشم –گوش

تکنیک های میکروآناتومی: سیستم عصبی- آنزیمولوژی- روش ایمونوفلورسنت- روش های ایمونو آنزیمولوژی- بافرها

 


 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health