.: منابع دکتری تخصصی- انفورماتیک پزشکی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
استعداد تحصیلی
 
مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات سلامت، فناوری اطلاعات سلامت)
 
انفورماتیک سلامت
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health