انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- انگل شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
ایمنی شناسی
 
500000
انگل شناسی
 
  قارچ شناسی  
استعداد تحصیلی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health