انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- انگل شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
کرم شناسی
 
تک یاخته شناسی
 
ایمنی شناسی
 
500000
بیوشیمی
 
حشره شناسي پزشكي
 
باكتري شناسي و قارچ شناسي
 
ویروس شناسی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health