انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی باکتری شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس

700000

ویروس شناسی
 
باکتری شناسی
 
تک یاخته
 
بیوشیمی
 
ژنتيك میکروارگانیسم
 
ایمنی شناسی  
قارچ شناسی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health