انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی باکتری شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس

700000

ایمنی شناسی
 
میکروب شناسی  ( باکتری شناسی، انگل شناسی ، قارچ شناسی و ویروس شناسی )
 
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health