رشته دکتری تخصصی بهداشت باروری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1900000 50 خانم دکتر طاهرپور بارداری و زایمان
1600000
60
خانم دکتر نظرپور

بهداشت باروری

600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3690000 150
Test cable channels Graduate Department of Health