مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای
   

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
15
خانم دهقانی
بهداشت حرفه ای
800000
15
خانم دهقانی
سم شناسي شغلی
800000
15
خانم دهقانی
ايمني صنعتی
900000 50 دکتر نوریان آمار
500000 15 دکتر نوریان روش تحقیق
600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3960000
150
   
   
Test cable channels Graduate Department of Health