انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای
   

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
20%
1000000
15
خانم دهقانی
عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار
800000
20%
1000000
15
خانم دهقانی
عوامل شيميائي زيان آور محيط كار و تهويه صنعتي
800000
20%
1000000
15
خانم دهقانی
سم شناسي صنعتي
800000
20%
1000000
15
خانم دهقانی
ارگونومي ( مهندسي فاكتورهاي انساني)
800000
20%
1000000
15
خانم دهقانی
ايمني و حوادث ناشي از كار
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3600000
75
   
   
Test cable channels Graduate Department of Health