رشته دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای
   

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2000000
50
خانم دهقانی
بهداشت حرفه ای
900000 50 دکتر نوریان آمار
500000 15 دکتر زابلی روش تحقیق
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3600000
145
   
   
Test cable channels Graduate Department of Health