مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- بهداشت حرفه ای
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
آمار
 
روش تحقیق
 
بهداشت حرفه ای (بهداشت حرفه ای و سم شناسی شغلی و ایمنی صنعتی )
 
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health