.: منابع دکتری تخصصی- بهداشت حرفه ای
 
شهریه به تومان
نام درس
2000000
آمار
 
روش تحقیق
 
بهداشت حرفه ای (بهداشت حرفه ای و سم شناسی شغلی و ایمنی صنعتی )
 
استعداد تحصیلی
 

بسته آموزشی فوق توسط خانم دکتر دهقانی آماده شده است

با خرید بسته از یک جلسه مشاوره رایگان با استاد مربوطه برخوردار خواهید شد

 
Test cable channels Graduate Department of Health