انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- بهداشت حرفه ای
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار
 
عوامل شيميائي زيان آور محيط كار و تهويه صنعتي
 
سم شناسي صنعتي
 
بيماريهاي شغلي
 
ارگونومي ( مهندسي فاكتورهاي انساني)
 
ايمني و حوادث ناشي از كار
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health