انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- بهداشت حرفه ای
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
آمار
 
روش تحقیق
 
بهداشت حرفه ای (بهداشت حرفه ای و سم شناسی شغلی و ایمنی صنعتی )
 
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health