رشته دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000 40 دکتر مشایخ صالحی
بهداشت محیط
600000 20 دکتر مشایخ صالحی

اثر عوامل محیطی بر سلامت

900000 50 دکتر نوریان
آمار
500000 15 دکتر زابلی روش تحقیق
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3420000 165
 

Test cable channels Graduate Department of Health