رشته دکتری تخصصی علوم بیومدیکال مقایسه ای
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
40
دکتر اشرف زاده
آسیب شناسی
900000
40
خانم دکتر مرادی
بافت شناسی
1000000
100
خانم دکتر فراهانی
ژنتیک
1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4050000
340
   
Test cable channels Graduate Department of Health