انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری بیوشیمی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی  سال  97-96

بیوشیمی و متابولیسم :سلول- آب، تعادل اسید و باز و تنظیم pH خون و الکترولیت ها- ساختمان اسیدآمینه ها- ساختمان پروتئین- پروتئین های رشته ای - هموگلوبین و میوگلوبین- پروتئین های پلاسما

فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق


 

آزمون اول
96/09/24   

بیوشیمی و متابولیسم :آنزیم- ویتامین و کوآنزیم ها- ساختمان کربوهیدرات- ساختمان لیپیدها- ساختمان غشاهای بیولوژیک

فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون

 

آزمون دوم
96/10/22

بیوشیمی و متابولیسم :بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی- متابولیسم کربوهیدرات - متابولیسم لیپیدها

فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس


 

آزمون سوم
96/11/20

بیوشیمی و متابولیسم :متابولیسم اسیدآمینه ها- متابولیسم نوکلئوتیدها و پورفیرین- هورمون ها و انتقال پیام- بیولوژی مولکولی( ساختمان DND و RNA ، همانندسازی، رونویسی، ترجمه و تنظیم بیان ژن ها)

فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/24

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/22

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/20

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)