رشته دکتری تخصصی بیوشیمی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی عمومی ساختمانی
1000000 60 دکتر جعفرنژاد بیوشیمی تخصصی
1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
زیست سلولی و مولکولی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3600000
340
   
Test cable channels Graduate Department of Health