مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- بیوشیمی:.
 
شهریه به تومان
نام درس
بیوشیمی
 
500000
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
استعداد تحصیلی
 
 
 
بیوشیمی (گروه دامپزشکی)
 
مشخصات بسته آموزشی
 
شهریه به تومان
نام درس
بیوشیمی
 
450000
زیست سلولی و مولکولی
 
 

 

Test cable channels Graduate Department of Health