انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- بیوشیمی:.
 
شهریه به تومان
نام درس
بیوشیمی
 
500000
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
استعداد تحصیلی
 
 
 
بیوشیمی (گروه دامپزشکی)
 
مشخصات بسته آموزشی
 
شهریه به تومان
نام درس
بیوشیمی
 
450000
زیست سلولی و مولکولی
 
 

 

Test cable channels Graduate Department of Health