.: منابع دکتری تخصصی- بیوشیمی:.
 
شهریه به تومان
نام درس
بیوشیمی
 
800000
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
استعداد تحصیلی
 
 
 
بیوشیمی (گروه دامپزشکی)
 
مشخصات بسته آموزشی
 
شهریه به تومان
نام درس
بیوشیمی
 
700000
زیست سلولی و مولکولی
 
 

 

Test cable channels Graduate Department of Health