رشته دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
زیست سلولي ومولكولي
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2700000
280
   
Test cable channels Graduate Department of Health