انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری مجموعه داروسازی
راهنمای شرکت در آزمون های کشوری
   

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/09/19

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/10/17

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/11/15

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/12/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

96/01/18

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

96/01/25

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

96/02/01

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)