.: منابع آزمون دکتری تخصصی داروسازی بالینی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
1000000
فارماسیوتیکس
 
فارماکوگنوزی
 
داروسازی بالینی
 
شیمی دارویی
 
فارماکولوژی
 
  استعداد تحصیلی  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health