انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
 رشته دکتری تخصصی اقتصاد بهداشت
 
درباره رشته اقتصاد بهداشت
شرایط دوه حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
30
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد بهداشت
1200000
40
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد خرد و کلان
1000000
50
دکتر زابلی
سازمان و مدیریت بهداشت درمان
800000
10
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد سنجی
900000
30
خانم دکتر اکبرپور
بهداشت و اپیدویولوژی
 
شرایط کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4320000
160
   
Test cable channels Graduate Department of Health