رشته دکتری تخصصی اقتصاد بهداشت
 
درباره رشته اقتصاد بهداشت
شرایط دوه حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
20
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد بهداشت
2400000
40
دکتر زابلی
سازمان و مدیریت بهداشت درمان
500000 15 دکتر نوریان
روش تحقیق
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شرایط کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4230000
115
   
Test cable channels Graduate Department of Health