مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
 رشته دکتری تخصصی اقتصاد بهداشت
 
درباره رشته اقتصاد بهداشت
شرایط دوه حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
20
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد بهداشت
2400000
40
دکتر زابلی
سازمان و مدیریت بهداشت درمان
500000 15 دکتر نوریان
روش تحقیق
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شرایط کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4230000
115
   
Test cable channels Graduate Department of Health