انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
 ???? ????? ????? ?????? ??????
 

????? ????? ?? ?????

????? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ????? ??? ???
900000
20%
1130000
30
???? ????? ????
?????? ?????? ? ?????
1200000
20%
1500000
40
???? ???????
????????? ? ????
1000000
20%
1250000
50
???? ?????
?????? ? ?????? ?????? ? ?????
800000
20%
1000000
10
???? ?????
 ?????? ????
900000 20% 1130000
30
???????????
 ?????? ? ???????????
 
????? ?? ???? ? ????? ??????
 

????? ?? ?? 10% ?????

????? ????
4320000
160
   
Test cable channels Graduate Department of Health