مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
 رشته دکتری تخصصی اقتصاد بهداشت
 
درباره رشته اقتصاد بهداشت
شرایط دوه حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
20
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد بهداشت
1000000
20
دکتر زابلی
مبانی مدیریت
1200000
20
دکتر زابلی
سازمان و مدیریت بهداشت درمان
1000000 20 دکتر زابلی مدیریت استرانژیک
500000 15 دکتر نوریان
روش تحقیق
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شرایط کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4950000
135
   
Test cable channels Graduate Department of Health