رشته دکتري تخصصي اقتصاد بهداشت
 
درباره رشته اقتصاد بهداشت
شرايط دوه حضوري
 
 

شهريه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
20
دکتر حسيني شکوه
اقتصاد بهداشت
2400000
40
دکتر زابلي
سازمان و مديريت بهداشت درمان
500000 15 دکتر نوريان
روش تحقيق
600000 40 دکتر وکيلي استعداد تحصيلي
 
شرايط کل دوره و شرايط پرداخت
 

شهريه کل با 10% تخفيف

تعداد ساعت
4230000
115
   
Test cable channels Graduate Department of Health