انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی- اقتصاد بهداشت :.
 
شهریه به تومان
نام درس
اقتصاد بهداشت ودرمان
 
اقتصادخرد و کلان
 
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان
 
600000
اقتصاد سنجی
 
 بهداشت و اپيدميولوژي
 
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health