رشته دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000
50
دکتر رحیمی

اصول و روشهای اپیدمیولوژی

1500000
40
دکتر رحیمی

اپيدميولوژي بيماريهای شایع در کشور

900000
50
دکتر نوریان
آمار زیستی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3870000
180
   
Test cable channels Graduate Department of Health