مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
50
دکتر رحیمی

اصول و روشهای اپیدمیولوژی

1000000
40
دکتر رحیمی

اپيدميولوژي بيماريهای شایع در کشور

900000
50
دکتر نوریان
آمار زیستی
600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3330000
180
   
Test cable channels Graduate Department of Health