مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- اپیدمیولوژی:.
 
شهریه به تومان
نام درس
اصول و روشهای اپیدمیولوژی
 
اپيدميولوژي بيماريهای شایع در کشور
 
800000
استعداد تحصیلی
 
روشهای آمار زیستی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health