انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- اپیدمیولوژی:.
 
شهریه به تومان
نام درس
اصول و روشهای اپیدمیولوژی
 
اپيدميولوژي بيماريهای شایع در کشور
 
550000
استعداد تحصیلی
 
روشهای آمار زیستی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health