.: منابع دکتری تخصصی- اپیدمیولوژی:.
 
شهریه به تومان
نام درس
اصول و روشهای اپیدمیولوژی
 
اپيدميولوژي بيماريهای شایع در کشور
 
800000
استعداد تحصیلی
 
روشهای آمار زیستی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health