انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی،فیزیک پزشکی:.
 
شهریه به تومان
نام درس
700000
رياضيات در فيزيك آمار واحتمالات
فیزیک پزشكي(بيو الكتريسيته ـامواج صوتي و فرا صوتي ـجريان هاي پر فركانس ـنور و ديدگاني ـاصول فیزیکی ـ دستگا ههاي پزشكي و آزمايشگاهي)
فيزيك پرتوها(فيزيك راديولوژيmri  راديوتراپي ـ پزشكي هسته اي و دوزيمتري 

فيزيك عمومي (نور الكتريسيته مغناطيس ترمو ديناميك مكانيكالكترونيك پايه در سطح كارشناسي فيزيك)

راديوبيولوژي وحفاظت در برابر پرتو هاي يونساز
Test cable channels Graduate Department of Health