.:منابع دکتری تخصصی فیزیولوژِی ورزشی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
بیوشیمی
 
استعداد تحصیلی
 
فیزیولوژی
 
 
مشخصات بسته آموزشی
شهریه به تومان
نام درس
850000
آمار
 
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته  
بیوشیمی و متابولیسم  
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی  
 
Test cable channels Graduate Department of Health