انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای قارچ شناسی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی  سال  97-96

باكتري شناسي :تاريخچه و کلیات میکروب شناسی- ساختمان باکتریها ( دیواره سلولی، ضمائم سطحی، لایه های سطحی، غشای سیتوپلاسمی، سیتوپلاسم و محتویات آن)-متابولیسم باکتریها - ژنتیک باکتریها
ايمني شناسي :  کلیات ایمونولوژی، آنتی ژن، سوپر آنتی ژن و آنتی بادی
قارچ شناسي :  كليات قارچ شناسي – اپيدميولوژي قارچ ها – بيماريهاي حاصل از باكتريهاي شبه قارچي (اكتينومايكوزيس – نوكارديوزيس – اريتراسما – ترايكومايكوزيس  اگزيلاريس – درماتوفيلوزيس – پيتد كراتولايزيس)

تك ياخته :  كليات و طبقه بندي آنها – آميب ها (ساركودينا، آنتامبا، بالانتيديوم كلي، نگلريا، اكانتامبا و بالانتيديوم

 

 

آزمون اول
96/09/10   

باكتري شناسي:ضد عفونی کننده ها ، آنتی بیوتیک ها ، پاتوژنز و فلور طبیعی - میکروکوکاسیه -استافیلوکوکاسیه- استرپتوکوکاسیه- نایسریاسیه
ايمني شناسي : سلول های سیستم ایمنی، ارگان های سیستم ایمنی، ژنتیک آنتی بادی ها و سیستم کمپلمان
قارچ شناسي :  بيماريهاي قارچي سطحي ( تينه آ ورسيكالر – تينه آ نيگرا – پيدرا – اتومايكوزيس) – بيماريهاي قارچي جلدي – بيماريهاي قارچي زير جلدي

تك ياخته:  تاژكداران روده اي (ژيارديا، كيلوماستيكس، تريكوموناس، انتروموناس، دي انتامبا فراژيليس، رتورتاموناس اينتستيناليس) و توكسوپلاسما


 

آزمون دوم
96/10/08

باكتري شناسي: باسیل های گرم مثبت فاقد اسپور - گرم مثبت اسپور دار- مایکوباکتریاسیه -انتروباکتریاسیه- سودوموناداسیه
ايمني شناسيMHC و پردازش آنتی ژن، مولکول های چسبان، سایتوکاین، ایمونولوژی بیماریهای عفونی و واکسن، بیماریهای خودایمنی، بیماریهای آلرژیک
قارچ شناسي :  بيماريهاي قارچي احشايي – بيماريهاي قارچي فرصت طلب – عفونت هاي قارچي ساپروفيتي –

تك ياخته:  اپي كمپلكس ها (كوكسيدياها و مالاريا)

 


 

آزمون سوم
96/11/13

باكتري شناسي:گروه HACEK - کمپیلوباکتر - هلیکوباکتر- اسپیروکتال ها- باکتری های داخل سلولی اجباری - باکتری های فاقد دیواره سلولی - باسیل و کوکسی های گرم مثبت و گرم منفی بی هوازی اجباری
ايمني شناسي :  ایمونولوژی تومور، بیماری های نقص سیستم ایمنی، ایمونولوژی پیوند اعضا، ایمونوهماتولوژی، تکنیک های ایمونولوژی و سرولوژِی
قارچ شناسي :  بيماريهاي قارچي نادر – ساپروفيت ها – ايمونولوژي و سرولوژي بيماريهاي قارچي – داروهاي ضد قارچي و مكانيسم اثر آنها – سموم قارچي و قارچ هاي سم زا – تشخيص آزمايشگاهي (نمونه گيري، محيط كشت ها، رنگ آميزي، تست هاي بيوشيميايي و ..)

تك ياخته:  تريپانوزوم - ليشمانيا -  ميكروسپوريديا – بلاستوسيستيس  هومونيس - ميكسوزوآ

 


 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health