مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی- قارچ شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
قارچ شناسی
 
انگل شناسی
 
ایمنی شناسی
 
استعداد تحصیلی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health