انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای خون شناسی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی خون شناسی پزشکی  سال  97-96


زيست شناسي سلولی و مولکولی: سلول- ساختمان و عملکرد پروتئین ها- غشاهای بیولوژیک- انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشاها- انواع اتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی- تشکیل وزیکول ها و اندوسیتوز- انتقال پروتئین ها به اندامک ها و غشاها

ايمني شناسي :  کلیات ایمونولوژی، آنتی ژن، سوپر آنتی ژن و آنتی بادی
خون شناسي:كليات هماتولوژي -هموگلوبين و عمل آن - گلبول هاي قرمز - اختلالات گلبول هاي قرمز

 

آزمون اول
96/09/24   

زيست شناسي سلولی و مولکولی: انتقال پیام انواع هورمون ها و لیگاندها- پروتئین های اسکلت سلولی- چرخه سلولی- آپوپتوز و سرطان

ايمني شناسي : سلول های سیستم ایمنی، ارگان های سیستم ایمنی، ژنتیک آنتی بادی ها و سیستم کمپلمان

خون شناسي:گلبول هاي سفيد - اختلالات گلبول هاي سفيد


 

آزمون دوم
96/10/22

زيست شناسي سلولی و مولکولی: اندامک ها- ساختمان DNA و کروموزوم- همانندسازی DNA و نوترکیبی- جهش ، عوامل جهش زا و ترمیم DNA

ايمني شناسيMHC و پردازش آنتی ژن، مولکول های چسبان، سایتوکاین، ایمونولوژی بیماریهای عفونی و واکسن، بیماریهای خودایمنی، بیماریهای آلرژیک

خون شناسي:انعقادHemostasis ،كليات ايمونوهماتولوژي


 

آزمون سوم
96/11/20

زيست شناسي سلولی و مولکولی: ساختمان RNA ، رونویسی ژن ها و پردازش انواع RNA - پروتئین سازی (ترجمه)- تنظیم بیان ژن ها- تکنیک های مولکولی

ايمني شناسي :  ایمونولوژی تومور، بیماری های نقص سیستم ایمنی، ایمونولوژی پیوند اعضا، ایمونوهماتولوژی، تکنیک های ایمونولوژی و سرولوژِی

خون شناسي:اهداء و انتقال خون،آزمايشگاههاي هماتولوژيكي ، اصول و كاربرد تكنيك هاي ايمونولوژي- سيستم هاي مختلف گروههاي خوني

 

 

 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/24

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/22

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/20

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)