رشته دکتری تخصصی ارشد ایمنی شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي ومولكولي
1500000
80 + 20 ساعت نکته و تست
گروه اساتید

ايمني شناسي

600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2880000
260
   
Test cable channels Graduate Department of Health