انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی ایمنی شناسی:.
 
شهریه به تومان
نام درس

استعداد تحصیلی

450000

ايمني شناسي

بیولوژی سلولی مولکولی

 
Test cable channels Graduate Department of Health