رشته دکتری تخصصی خون شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
180 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر شیران
خون شناسی و بانک خون
1000000
80 + 20 ساعت نکته و تست
گروه اساتید
ایمنی شناسی
900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000
346
   
Test cable channels Graduate Department of Health