انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- خون شناسی
 
شهریه به تومان
نام درس
500000
هماتولوژی
 
ايمنوهماتولوژي و بانك خون
 
ایمنی شناسی
 
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
Test cable channels Graduate Department of Health