انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- خون شناسی
 
شهریه به تومان
نام درس
450000
خون شناسی
 
ایمنی شناسی
 
استعداد تحصیلی
 
Test cable channels Graduate Department of Health