.: منابع دکتری تخصصی مددکاری اجتماعی
 
شهریه به تومان نام درس
  استعداد تحصیلی  
نظریه های مددکاری اجتماعی  
800000 روش تحقیق  
  جامعه شناسی  
  روانشناسی  
 
 
 
مشخصات بسته آموزشی
 
شهریه به تومان نام درس
مددکاری فردی  
مددکاری جامعه ای  
900000
نظریه های مددکاری اجتماعی  
  روش های پژوهش در مددکاری اجتماعی  
  آسیب شناسی اجتماعی  

 

 
Test cable channels Graduate Department of Health