رشته دکتری تخصصی مامایی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1900000 50 خانم دکتر طاهرپور بارداری و زایمان
1800000
60
خانم دکتر نظرپور

بهداشت باروری

900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4140000 156
Test cable channels Graduate Department of Health