رشته دکتری تخصصی باکتری شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
350000
10
دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
2500000
100
دكتر اسماعیلی
باکتری شناسی
450000
50
دكتر اسماعیلی
انگل شناسی
1000000 80 + 20 ساعت نکته و تست گروه اساتید ایمنی شناسی
450000
50
دکتر اسماعیلی
قارچ شناسی
900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5085000
356
   
Test cable channels Graduate Department of Health