رشته دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
40
دکتر اصلانی

مدیریت اطلاعات سلامت

900000
50
دکتر زابلی

تئوریهای مدیریت

1000000 40 دکتر اصلانی سیستمهای اطلاعات بهداشتی
900000
30
دکتر اصلانی
فناوری اطلاعات سلامت
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4140000
200
   
Test cable channels Graduate Department of Health