انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
800000
20%
1000000
20
دکتر زارعی

نظریه های سیاستگذاری فناوری

1300000
20%
1625000
70
دکتر زابلی

تئوريهاي مديريت ومدیریت سازمان

800000 20% 1000000 50 دکتر نوریان آمار
400000
20%
500000
15
دکتر نوریان

روش تحقیق

800000
20%
1000000
50
دکتر زابلی
آشنایی بانظام سلامت
900000
20%
1130000
30
دکتر حسینی شکوه

اقتصاد بهداشت و درمان

1000000
20%
1250000
40
دکتر اکبرپور
اپیدمیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5400000
275
     
 
   
   
   
Test cable channels Graduate Department of Health