رشته دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1000000
20
دکتر زارعی

نظریه های سیاستگذاری فناوری

1000000
20
دکتر زابلی

تئوريهاي مديريت ومدیریت سازمان

900000 50 دکتر نوریان آمار
500000
15
دکتر زابلی

روش تحقیق

1000000
20
دکتر زابلی
آشنایی بانظام سلامت
1000000
20
دکتر زابلی

اقتصاد بهداشت و درمان

1200000
40
دکتر رحیمی
اپیدمیولوژی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6480000
225
     
 
   
   
   
Test cable channels Graduate Department of Health