مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
800000
20
دکتر زارعی

نظریه های سیاستگذاری فناوری

1300000
70
دکتر زابلی

تئوريهاي مديريت ومدیریت سازمان

900000 50 دکتر نوریان آمار
400000
15
دکتر نوریان

روش تحقیق

800000
50
دکتر زابلی
آشنایی بانظام سلامت
900000
30
دکتر حسینی شکوه

اقتصاد بهداشت و درمان

1000000
40
دکتر اکبرپور
اپیدمیولوژی
600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6030000
315
     
 
   
   
   
Test cable channels Graduate Department of Health