.:منابع دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت :.
 
شهریه به تومان
نام درس

نظریه های سیاستگذاری فناوری

550000

تئوريهاي مديريت ومدیریت سازمان

آماروروش تحقیق

 
آشنایی بانظام سلامت
 

اقتصاد بهداشت و درمان

 
اپیدمیولوژی
  استعداد تحصیلی
 
Test cable channels Graduate Department of Health