مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت :.
 
شهریه به تومان
نام درس

نظریه های سیاستگذاری فناوری

550000

تئوريهاي مديريت ومدیریت سازمان

آماروروش تحقیق

 
آشنایی بانظام سلامت
 

اقتصاد بهداشت و درمان

 
اپیدمیولوژی
  استعداد تحصیلی
 
Test cable channels Graduate Department of Health