انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت :.
 
شهریه به تومان
نام درس

نظریه های سیاستگذاری فناوری

550000

تئوريهاي مديريت ومدیریت سازمان

آماروروش تحقیق

 
آشنایی بانظام سلامت
 

اقتصاد بهداشت و درمان

 
اپیدمیولوژی
  استعداد تحصیلی
 
Test cable channels Graduate Department of Health