.:منابع دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات سلامت، فناوری اطلاعات سلامت)
 
800000
سیستمهای اطلاعات بهداشتی
 
  تئوریهای مدیریت  
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health