انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی،مدیریت خدمات بهداشتی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
مبانی مدیریت
 

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان

 
اقتصاد بهداشت
 

روش تحقیق

 
مدیریت استراتژیک  
استعداد تحصیلی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health