انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی،مدیریت خدمات بهداشتی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
تئوری های مدیریت
 

سازمان ومديريت بهداشت ودرمان

 
اقتصاد بهداشت و درمان
 

برنامه ريزي در نظام بهداشت ودرمان

 
آمار زیستی
 
 
 
مدیریت خدمات بهداشتی
 
دانشگاه آزاد
 
مشخصات بسته آموزشی
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
تئوری های مدیریت
 

سازمان ومديريت بهداشت ودرمان

 
اقتصاد بهداشت و درمان
 

برنامه ريزي در نظام بهداشت ودرمان

 
آمار زیستی
 
Test cable channels Graduate Department of Health